Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Jezus pro­sił Sio­strę Fau­sty­nę: Napisz to: Nim przyj­dę jako Sędzia spra­wie­dli­wy, przy­cho­dzę wpierw jako Król miło­sier­dzia (Dz. 83). Tłu­ma­czył jej, że Jego kró­lo­wa­nie to przede wszyst­kim pano­wa­nie nad grze­chem i śmier­cią. Przyj­mu­jąc je, nie nakła­da­my na sie­bie kaj­dan nowych naka­zów i powin­no­ści. Wręcz prze­ciw­nie – ścią­ga­my z sie­bie wię­zy…