Faustinum” na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć z obcho­dów ku czci Boże­go Miło­sier­dzia na Wybrze­żu Kości Sło­nio­wej. Od wie­lu lat spo­ty­ka się tam regu­lar­nie na wspól­nej modli­twie koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia oraz zgłę­bia­niu ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny gru­pa ponad 90 wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num”.  Opie­ku­nem wspól­no­ty jest  o. Tomasz z Pol­ski.

Zobacz: gale­ria