Zaproszenie na DABM 2019

Dro­dzy w Chry­stu­sie Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia!

Pra­gnę podzie­lić się z Wami naszą rado­ścią pły­ną­ca z fak­tu, że Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odby­ły się w paź­dzier­ni­ku 2018 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach były praw­dzi­wie cza­sem łaski i doświad­cze­nia Boże­go Miło­sier­dzia. Ze wzglę­du więc na ducho­we owo­ce, o któ­rych sły­szy­my od uczest­ni­ków tego wyda­rze­nia, chce­my kon­ty­nu­ować tę ini­cja­ty­wę.

W związ­ku z tym, pra­gnę bar­dzo ser­decz­nie zapro­sić Was na Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odbę­dą się w dniach od 30 wrze­śnia do 6 paź­dzier­ni­ka 2019 roku. Tym razem będą one mia­ły cha­rak­ter mię­dzy­na­ro­do­wy. Na to wyda­rze­nie zapro­sze­ni są bisku­pi, kapła­ni oraz oso­by świec­kie, któ­rym bli­ska jest ducho­wość miło­sier­dzia oraz cha­ry­zmat św. Sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej, w tym zwłasz­cza człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” oraz przed­sta­wi­cie­le Apo­sto­la­tów Boże­go Miło­sier­dzia z róż­nych kra­jów świa­ta.

Tak jak w ubie­głym roku, hasłem tych dni będą sło­wa: POKOCHAŁEM CIĘ WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ. Chce­my bowiem nadal zgłę­biać tajem­ni­cę miło­ści Boga, któ­ra jest wiecz­na, i któ­ra wobec nas – kru­chych stwo­rzeń i grzesz­ni­ków – przyj­mu­je zawsze postać miło­sier­dzia.

Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia mają cha­rak­ter modli­tew­no-for­ma­cyj­ny. W pla­nie: codzien­na Eucha­ry­stia, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, kate­che­zy biblij­ne oraz kon­fe­ren­cje z ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny. Tak­że w tym roku będzie z nami ks. Krzysz­tof Wons SDS, któ­ry zgłę­bia­jąc kolej­ne tema­ty pomo­że nam odkry­wać tajem­ni­cę miło­sier­dzia Boga obja­wio­ną w Piśmie Świę­tym. Nato­miast razem z sio­stra­mi ze Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia będzie­my na nowo odkry­wać dar orę­dzia miło­sier­dzia, jakie Pan Jezus prze­ka­zał przez św. Sio­strę Fau­sty­nę całe­mu świa­tu.

Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia to tak­że oka­zja do pięk­nych spo­tkań, a tak­że czas świa­dectw oraz wymia­ny doświad­czeń zwią­za­nych z prak­ty­ką kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia w poszcze­gól­nych kra­jach świa­ta. Na zakoń­cze­nie tego wyda­rze­nia w dniu 5 paź­dzier­ni­ka będzie­my świę­to­wać 81. rocz­ni­cę śmier­ci Sio­stry Fau­sty­ny oraz dzię­ko­wać Bogu za dar jej życia i posłan­nic­twa. W tym dniu wszy­scy uczest­ni­cy Dni Apo­sto­łów będą mogli nawie­dzić celę, w któ­rej św. Sio­stra Fau­sty­na spę­dzi­ła ostat­nie chwi­le swo­je­go ziem­skie­go życia.

Jesz­cze raz bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my! Do zoba­cze­nia!

W imie­niu orga­ni­za­to­rów

s. Miriam Janiec ZMBM
prze­wod­ni­czą­ca sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”

 

Kra­ków, 10 listo­pa­da 2018 r.

 

 

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy
Infor­ma­cja o admi­ni­stra­to­rze