DABM 2018 — płyta CD

Każ­dy z nas tęsk­ni za miło­ścią. Czę­sto szu­ka­my jej w stwo­rze­niach lub w dobrach, któ­re prze­mi­ja­ją. W kon­se­kwen­cji nie­jed­no­krot­nie prze­ko­na­li­śmy się, że nic nie może wypeł­nić tęsk­no­ty nasze­go ser­ca, tyl­ko Bóg. Jego miłość bowiem jest wier­na, wiecz­na i nie­zmien­na. Sam zapew­nia nas: Uko­cha­łem cię odwiecz­ną miło­ścią, dla­te­go też zacho­wa­łem dla cie­bie łaska­wość (Jr 31, 3). On kocha nas nie­zmien­nie i zacho­wu­je dla nas miło­sier­dzie, nawet wów­czas, gdy my oka­zu­je­my się nie­wier­ni. Jezus powie­dział nie­gdyś do św. Sio­stry Fau­sty­ny: Nim stwo­rzy­łem świat, kocha­łem cię miło­ścią, jakiej ser­ce two­je dziś doświad­cza, i przez wie­ki całe miłość moja się nigdy nie zmie­ni (Dz. 1754), a dzi­siaj te sło­wa kie­ru­je do każ­de­go z nas.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą nową pły­tą for­ma­cyj­ną p.t. “Poko­cha­łem cię wiecz­ną miło­ścią”. Zawie­ra ona nagra­nia z Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odby­ły się w dnia­ch od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka 2018 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach. Pły­ta dostęp­na jest w sekre­ta­ria­cie „Fau­sti­num”.