Jezu, proszę Cię za Ojczyznę moją, broń jej przed napaścią wrogów” (Dz. 240)

To tyl­ko jed­na z wie­lu modlitw w inten­cji Pol­ski, jaką może­my zna­leźć w “Dzien­nicz­ku” Sio­stry Fau­sty­ny. Miłość do Ojczy­zny wyra­ża­ła ona nie tyl­ko przez modli­twę, ale i podej­mo­wa­ne cier­pie­nie. Pisa­ła: Ojczy­zno moja kocha­na, Pol­sko, o gdy­byś wie­dzia­ła, ile ofiar i modłów za cie­bie do Boga zano­szę. Ale uwa­żaj i odda­waj chwa­łę Bogu, Bóg cię wywyż­sza i wyszcze­gól­nia, ale umiej być…