W mocy Bożego Ducha” 1

W mocy Boże­go Ducha” – to cykl kon­fe­ren­cji dla gru­py per­ma­nent­nej we wspól­no­cie kra­kow­skiej Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Pierw­szą serię roz­wa­żań popro­wa­dził ks. Robert Woź­niak. Kapłan podej­mu­je pró­bę przy­bli­że­nia Trze­ciej Oso­by Trój­cy Świę­tej, obja­wio­ną nam w Piśmie Świę­tym. “On miesz­ka w nas. Czy o tym wiesz, czy nie” – stwier­dza nie­pod­wa­żal­ną obec­ność Ducha Świę­te­go w każ­dym z nas.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wysłu­cha­nia kolej­nych wykła­dów.