Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Jezus pro­sił Sio­strę Fau­sty­nę: Napisz to: Nim przyj­dę jako Sędzia spra­wie­dli­wy, przy­cho­dzę wpierw jako Król miło­sier­dzia (Dz. 83). Tłu­ma­czył jej, że Jego kró­lo­wa­nie to przede wszyst­kim pano­wa­nie nad grze­chem i śmier­cią. Przyj­mu­jąc je, nie nakła­da­my na sie­bie kaj­dan nowych naka­zów i powin­no­ści. Wręcz prze­ciw­nie – ścią­ga­my z sie­bie wię­zy…

Faustinum” na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć z obcho­dów ku czci Boże­go Miło­sier­dzia na Wybrze­żu Kości Sło­nio­wej. Od wie­lu lat spo­ty­ka się tam regu­lar­nie na wspól­nej modli­twie koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia oraz zgłę­bia­niu ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny gru­pa ponad 90 wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num”.  Opie­ku­nem wspól­no­ty jest  o. Tomasz z Pol­ski. Zobacz: gale­ria    

Zaproszenie do dzieła miłosierdzia

Stan ubó­stwa nie wyra­ża się mową, lecz sta­je się krzy­kiem, któ­ry roz­dzie­ra nie­bio­sa i docho­dzi do Boga. Co ozna­cza woła­nie ubo­gie­go, jeśli nie cier­pie­nie i samot­ność, roz­cza­ro­wa­nie i nadzie­ję? Może­my zadać sobie pyta­nie: dla­cze­go ten krzyk, któ­ry wzno­si się przed obli­cze Boga, nie może dosię­gnąć naszych uszu, pozo­sta­wia­jąc nas obo­jęt­ny­mi i bier­ny­mi…

Zaproszenie na DABM 2019

Dro­dzy w Chry­stu­sie Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Pra­gnę podzie­lić się z Wami naszą rado­ścią pły­ną­ca z fak­tu, że Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odby­ły się w paź­dzier­ni­ku 2018 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach były praw­dzi­wie cza­sem łaski i doświad­cze­nia Boże­go Miło­sier­dzia. Ze wzglę­du więc na ducho­we owo­ce, o któ­rych sły­szy­my od uczest­ni­ków tego…