Nowy rok formacyjny we wspólnocie krakowskiej

15 wrze­śnia b.r. roz­po­czy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny w naszej wspól­no­cie w Kra­ko­wie. Oso­by uczest­ni­czą­ce w for­ma­cji pod­sta­wo­wej będą prze­ży­wać ten rok pod hasłem: „Żyć ufno­ścią” i wezmą udział w kon­fe­ren­cjach z cyklu pt. „W szko­le ufno­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny” oraz z cyklu biblij­ne­go pt. „Posta­wa ufno­ści w Piśmie Świę­tym”. Gru­pa per­ma­nent­na prze­ży­je ten rok pod hasłem: „W mocy Boże­go Ducha”. W cza­sie spo­tkań, tak­że dzię­ki zapro­szo­nym gościom, uczest­ni­cy będą mogli poznać bli­żej Oso­bę Ducha Świę­te­go i Jego rolę w życiu chrze­ści­ja­ni­na oraz odkry­wać dary i owo­ce Ducha Świę­te­go w życiu św. Sio­stry Fau­sty­ny.

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Człon­ków i Wolon­ta­riu­szy, któ­rzy mogą doje­chać na spo­tka­nie do Kra­ko­wa w każ­de III sobo­ty mie­sią­ca. Zain­te­re­so­wa­nych for­ma­cją w duchu cha­ry­zma­tu św. Sio­stry Fau­sty­ny w naszym Sto­wa­rzy­sze­niu „Fau­sti­num” pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem.

 

Program spotkania formacyjnego w Krakowie 2018/2019

a

For­ma­cja pod­sta­wo­wa
13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
13.30 – Kon­fe­ren­cja: „W szko­le ufno­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny”
aaaaa–  biblio­te­ka przy sali „Fau­sti­num”

15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium
aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”
15.50 – Kon­fe­ren­cja: „Posta­wa ufno­ści w Piśmie Świę­tym”
aaaaa–  biblio­te­ka przy sali „Fau­sti­num”

17.00 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium
aaaaa– Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą uwiel­bie­nia (15 min.)
aaaaaPrzy­go­to­wa­nie do Litur­gii nie­dziel­nej z serii „Nowa jakość życia”

For­ma­cja per­ma­nent­na
13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
13.30 – Kon­fe­ren­cja: „W mocy Boże­go Ducha” – sala „Fau­sti­num”
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium

aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”
15.50 – Kon­fe­ren­cja: „W mocy Boże­go Ducha” – sala „Fau­sti­num”
17.00 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium

aaaaa– Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą uwiel­bie­nia (15 min.)
aaaaaPrzy­go­to­wa­nie do Litur­gii nie­dziel­nej z serii „Nowa jakość życia”