Wakacje blisko Boga

To wszyst­ko dla cie­bie stwo­rzy­łem, oblu­bie­ni­co Moja, a wiedz o tym, że wszyst­kie pięk­no­ści niczym są w porów­na­niu z tym, co ci przy­go­to­wa­łem w wiecz­no­ści (Dz.158) – usły­sza­ła Sio­stra Fau­sty­na, gdy podzi­wia­ła pięk­no jezio­ra w Kie­krzu. Czas waka­cyj­ny sprzy­ja zadu­mie i reflek­sji nad naszym życiem. Jest to też czas, w któ­rym sta­wia­my sobie nowe…

Zakończenie roku formacyjnego 2017/2018

Dzień cały pozo­sta­łam na dzięk­czy­nie­niu, a wdzięcz­ność mi zale­wa­ła duszę. O Boże, jak­żeś dobry, jak wiel­kie jest miło­sier­dzie Two­je (Dz. 1661). 16 czerw­ca kra­kow­ska wspól­no­ta “Fau­sti­num” spo­tka­ła się na ostat­nim, przed­wa­ka­cyj­nym spo­tka­niu for­ma­cyj­nym. Roz­po­czę­ło się ono różań­cem, po któ­rym uczest­ni­cy gru­py per­ma­nent­nej i pod­sta­wo­wej pod­su­mo­wa­li rok for­ma­cji, podzie­li­li się…

Spotkanie formacyjne w czerwcu

W naj­bliż­szą sobo­tę, 16 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie w tym roku for­ma­cyj­nym spo­tka­nie wspól­no­ty kra­kow­skiej. W pro­gra­mie:  13.30 – Modli­twa różań­co­wa (sala „Fau­sti­num“) 14.00 – Kon­fe­ren­cja dla gru­py pod­sta­wo­wej i per­ma­nent­nej (sala „Fau­sti­num“) 15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia (kapli­ca klasz­tor­na) 15.30 – Msza Świę­ta…

Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka

W odpo­wie­dzi na życze­nia wiel­ka­noc­ne, któ­re wysła­ła s. Miriam do Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka w imie­niu sióstr oraz człon­ków i wolon­ta­riu­szy nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”, otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź z Waty­ka­nu wraz z bło­go­sła­wień­stwem Ojca Świę­te­go. Dołą­cza­my frag­ment listu: “Jego Świę­to­bli­wość Papież Fran­ci­szek dzię­ku­je za oka­za­nie ser­decz­nej bli­sko­ści i pro­si o modli­twę za Nie­go i o owo­ce Jego służ­by…

Święci miłosierni” cz.8

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia kolej­ne kon­fe­ren­cji o. Mar­ka Wój­to­wi­cza SJ z cyklu: „Świę­ci miło­sier­ni”, poświę­co­nej dwóm wiel­kim Pola­kom: św. Zyg­mun­to­wi Szczę­sne­mu Feliń­skie­mu — arcy­bi­sku­po­wi War­sza­wy w okre­sie roz­bio­rów i bł. Mar­ce­li­nie Darow­skiej – zało­ży­ciel­ce Zgro­ma­dze­nie Sióstr Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny.   Posłu­chaj: kon­fe­ren­cja