Moc spotkania

Tęsk­ni­my za głę­bo­kim spo­tka­niem z Bogiem, któ­re prze­mie­nia nasze życie. W pośpie­chu i wirze spraw codzien­nych wyda­je się to nie­moż­li­we. Książ­ka „Moc spo­tka­nia” jest szan­są na to, by się zatrzy­mać i trwać w obec­no­ści Jezu­sa Miło­sier­ne­go, w jakim­kol­wiek sta­nie ducha jeste­śmy. Jeśli więc doświad­czasz wła­snej sła­bo­ści i grzesz­no­ści, bądź cier­pisz i tra­cisz grunt pod noga­mi albo wręcz prze­ciw­nie, z rado­ścią i entu­zja­zmem kro­czysz za Panem, ta książ­ka jest dla Cie­bie! Zapra­sza­my cię na dro­gę odkry­wa­nia Boga w modli­twie, aby potem w codzien­no­ści móc Go łatwiej spo­tkać w zwy­czaj­nych wyda­rze­niach dnia, w dru­gim czło­wie­ku i w samym sobie.

Książ­ka „Moc spo­tka­nia” wraz z pły­tą sta­no­wią zapis kon­fe­ren­cji i homi­lii, któ­re zosta­ły wygło­szo­ne pod­czas reko­lek­cji orga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie “Fau­sti­num” w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach. Mate­ria­ły te mogą być cen­ną pomo­cą do prze­ży­cia pogłę­bio­nych spo­tkań z Jezu­sem Miło­sier­nym pośród codzien­no­ści. Zosta­ły w niej umiesz­czo­ne tek­sty z Pisma Świę­te­go i „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny oraz reflek­sje do oso­bi­stej modli­twy.

Książ­ka dostęp­na jest w Sekre­ta­ria­cie “Fau­sti­num”.