św. Jan Bosko

Jego cha­ry­zma­tem było wycho­wa­nie i wła­ści­wie wszyst­ko oddał tej spra­wie: posłu­gę kapłań­ską, utwo­rzo­ne zgro­ma­dze­nia zakon­ne, aktyw­ność spo­łecz­ną, twór­czość pisar­ską…

Świę­ty Jan Bosko zapi­sał się w histo­rii Kościo­ła jako nie­zwy­kły wycho­waw­ca. Dał począ­tek nowe­mu sys­te­mo­wi wycho­wa­nia zwa­ne­mu sys­te­mem zapo­bie­gaw­czym. Kładł szcze­gól­ny nacisk na obec­ność i bli­skość wycho­waw­cy, któ­ry dla swych pod­opiecz­nych powi­nien być jak ojciec, brat i przy­ja­ciel.

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia pią­tej kon­fe­ren­cji o. Mar­ka Wój­to­wi­cza SJ z serii „Świę­ci miło­sier­ni”.

Posłu­chaj: kon­fe­ren­cja
Posłu­chaj: Świę­ci miło­sier­ni