Jestem Miłością i Miłosierdziem samym. Prawdziwe Oblicze Boga

Kie­dy myśli­my o Bogu mamy czę­sto bar­dzo róż­ne o Nim wyobra­że­nia.
Kształ­tu­je je w nas spo­sób w jaki mówi­li nam o Nim naj­bliż­si, to, co o Bogu usły­sze­li­śmy,
prze­czy­ta­li­śmy, a przede wszyst­kim nasza oso­bi­sta histo­ria życia.
Być może czę­sto nie potra­fi­my odkryć praw­dzi­we­go obra­zu Boga
i nawią­zać z Nim bli­skiej, peł­nej miło­ści i zaufa­nia rela­cji.
Razem z nami będziesz miał oka­zję poznać Boga takie­go, jakim jest napraw­dę,
takie­go, jakim On sam nam się przed­sta­wia w Sło­wie Bożym
i jakie­go uka­zu­je nam św. Sio­stra Fau­sty­na.

Zapra­sza­my na reko­lek­cje p.t. “Jestem Miło­ścią i Miło­sier­dziem samym. Praw­dzi­we Obli­cze Boga”, któ­re odbę­dą się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniach od 1 do 4 lute­go 2018 roku.

Wyślij zgło­sze­nie