Życzenia na Boże Narodzenie 2017

Mat­ka Naj­święt­sza rze­kła do mnie:
Oto masz naj­droż­szy Skarb.
— I poda­ła mi Dzie­cię Jezus.
św. Sio­stra Fau­sty­na

Kocha­ni
Sio­stry i Bra­cia w Chry­stu­sie – Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num”!

Wcie­le­nie Boże­go Syna doko­na­ło się w ukry­ciu. Bóg przy­szedł do nie­zna­nej wio­ski Naza­ret, do pro­stej Dziew­czy­ny, zna­nej tyl­ko naj­bliż­sze­mu oto­cze­niu. Przy­szedł, by powie­rzyć Jej naj­droż­szy Skarb – swe­go umi­ło­wa­ne­go Syna.

Rów­nież naro­dzi­ny Jezu­sa doko­na­ły się w ukry­ciu. W tę szcze­gól­ną noc miesz­kań­cy Betle­jem nie domy­śla­li się, jak wiel­kie wyda­rze­nie mia­ło miej­sce na pery­fe­riach ich mia­sta. Tam, gdzie Mary­ja poro­dzi­ła Boże­go Syna, owi­nę­ła w pie­lusz­ki i poło­ży­ła w żło­bie.

Zbli­ża­ją się Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, czas pełen ser­decz­nych spo­tkań z bli­ski­mi, skła­da­nia życzeń i wza­jem­ne­go obda­ro­wy­wa­nia się. Wie­my jed­nak, że ten zewnętrz­ny wymiar świę­to­wa­nia nie jest isto­tą tych dni, lecz owo­cem tego, co doko­na się w ukry­ciu, w głę­bi naszych serc. To wła­śnie tam Mat­ka Boża chce zło­żyć swój naj­droż­szy Skarb – Jezu­sa, aby­śmy Go kocha­li i ado­ro­wa­li. Życzę, i o to się modlę, by Mary­ja roz­pa­la­ła w nas ogień miło­ści Bożej, któ­ry pło­nął w Jej ser­cu. Życzę, by Jezus stał się naj­więk­szym Skar­bem nasze­go ser­ca, a Jego wola punk­tem odnie­sie­nia dla wszyst­kich naszych decy­zji i wybo­rów w nowym roku.

Złą­czo­na w modli­twie pod­czas ado­ra­cji Dzie­ciąt­ka Jezus

s. Miriam Janiec ZMBM
prze­wod­ni­czą­ca Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”
wraz z Sio­stra­mi z „Fau­sti­num”