Życzenia na Boże Narodzenie 2017

Mat­ka Naj­święt­sza rze­kła do mnie: Oto masz naj­droż­szy Skarb. — I poda­ła mi Dzie­cię Jezus. św. Sio­stra Fau­sty­na Kocha­ni Sio­stry i Bra­cia w Chry­stu­sie – Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num”! Wcie­le­nie Boże­go Syna doko­na­ło się w ukry­ciu. Bóg przy­szedł do nie­zna­nej wio­ski Naza­ret, do pro­stej Dziew­czy­ny, zna­nej tyl­ko naj­bliż­sze­mu oto­cze­niu.…