Galeria ze spotkania opłatkowego

Zapra­sza­my do zoba­cze­nia gale­rii zdjęć ze spo­tka­nia opłat­ko­we­go kra­kow­skiej wspól­no­ty Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”, któ­re mia­ło miej­sce 16 grud­nia 2017 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

Zobacz: gale­ria