Rekolekcje “Matka Boża i tajemnica Eucharystii”

W dniach od 20 do 23 paź­dzier­ni­ka, w Dol­ným Smo­ko­vcu na Sło­wa­cji odby­ły się reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” p.t. “Mat­ka Boża i tajem­ni­ca Eucha­ry­stii”. Popro­wa­dzi­li je ks. Marian Maťa­ťa oraz s. Cla­re­ta Fečo­vá. Zapra­sza­my do zoba­cze­nia gale­rii zdjęć. Zobacz: Gale­ria  

Dni skupienia 2017/2018

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nowym pro­gra­mem dni sku­pie­nia, w tym roku pod hasłem „Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny”. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na naszej stro­nie lub kon­takt z sekre­ta­ria­tem „Fau­sti­num”. Zobacz: Dni sku­pie­nia  

Święci miłosierni cz.1

W nowym roku for­ma­cyj­nym roz­po­czy­na­my cykl kon­fe­ren­cji, p.t. „Świę­ci miło­sier­ni”, w któ­rym będzie­my przy­pa­try­wać się kolej­nym posta­ciom świę­tych i ich dzia­łal­no­ści apo­stol­skiej. Może­my pytać, czy świę­ci, któ­rzy żyli daw­no temu, mają nam dziś jesz­cze coś do powie­dze­nia? Patrząc na ich życie odkry­wa­my żywą Ewan­ge­lię. Nie znaj­dzie­my tam teo­rii, jedy­nie…

Ceremonie “Faustinum”

W litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Sio­stry Fau­sty­ny, w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wi-Łagie­w­ni­­kach, pod­czas Mszy św. o godz. 12.00 odby­ły się cere­mo­nie zło­że­nia przy­rze­czeń i przy­ję­cia nowych człon­ków do Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Prze­wod­ni­czył im ks. Sła­wo­mir Czaj­ka. Cere­mo­nie te zosta­ły poprze­dzo­ne 3-dnio­­wy­­mi reko­lek­cja­mi p.t. „Spo­tka­nie z Miło­sier­nym”. Przez kolej­ne dni pochy­la­li­śmy się nad frag­men­ta­mi z Pisma…