Spotkanie z Miłosiernym

Kra­ków: 2–5 paź­dzier­ni­ka 2017 Tęsk­ni­my za głę­bo­kim spo­tka­niem z Bogiem, któ­re prze­mie­nia nasze życie. W pośpie­chu i wirze spraw codzien­nych wyda­je się to nie­moż­li­we. Te reko­lek­cje będą szan­są na zatrzy­ma­nie się i trwa­nie w obec­no­ści Jezu­sa Miło­sier­ne­go w jakim­kol­wiek sta­nie ducha jeste­śmy. Jeśli więc doświad­czasz wła­snej sła­bo­ści i grzesz­no­ści,…