Być apostołem Jezusa Miłosiernego

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji s. M. Ali­cji Zelmań­skiej p.t. „Być apo­sto­łem Jezu­sa Miło­sier­ne­go”, wygło­szo­nej pod­czas V Wal­ne­go Zebra­nia Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num” w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

Posłu­chaj: kon­fe­ren­cja