Faustinum” na Słowacji

W dniach od 26 do 28 maja w Dol­ným Smo­ko­vcu w sło­wac­kich Tatrach odby­ły się reko­lek­cje „Fau­sti­num” p.t. „Świę­ty Józef – mąż głę­bo­kiej wia­ry”. Popro­wa­dzi­li je: ks. Milan Supek i s. Fau­stia Sza­bo­vá. Uczest­ni­czy­ło w nich ponad 50 osób z róż­nych wspól­not „Fau­sti­num” na Sło­wa­cji.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia zdjęć.

Zdję­cia