Miłosierni w codzienności

W naszym pro­gra­mie for­ma­cyj­nym na rok 2017/2018 roz­po­czy­na­my spo­tka­nia ze św. Sio­strą Fau­sty­ną, zaty­tu­ło­wa­ne Miło­sier­ni w codzien­no­ści. Pra­gnie­my bowiem usły­szeć życze­nie papie­ża Fran­cisz­ka wyra­żo­ne w bul­li Mise­ri­cor­diae vul­tus, aby chrze­ści­ja­nie prze­my­śle­li uczyn­ki miło­sier­dzia i na nowo je odkry­li (MV, 15). Chce­my się przyj­rzeć, jak św. Sio­stra Fau­sty­na rozu­mia­ła uczyn­ki…

Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa 2017

W swo­im „Dzien­nicz­ku” św. Sio­stra Fau­sty­na zapi­sa­ła: „Dziś powie­dział mi Pan: Otwo­rzy­łem swe Ser­ce jako żywe źró­dło miło­sier­dzia, niech z Nie­go czer­pią wszyst­kie dusze życie, niech się zbli­żą do tego morza miło­sier­dzia z wiel­ką ufno­ścią” (Dz. 1520). „Z Nie­go roz­le­wa­ją się łaski na świat cały. Żad­na dusza, któ­ra się do Mnie zbli­ży­ła,…

V Walne Zebranie Delegatów “Faustinum” — materiały

17 czerw­ca br. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odby­ło się V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num”. Uczest­ni­cy roz­po­czę­li go uro­czy­sta Mszą Świę­tą spra­wo­wa­ną w kapli­cy sank­tu­aryj­nej z Cudow­nym Obra­zem Jezu­sa Miło­sier­ne­go i gro­bem św. Fau­sty­ny pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty kra­kow­skie­go księ­dza arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Na tego­rocz­ne…

Piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia”

W dniach od 9 do 11 czerw­ca w Koszy­cach na Sło­wa­cji odbył się II Kon­gres Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia pod patro­na­tem ks. abp Berd­nar­da Bobe­ra, metro­po­li­ty koszyc­kie­go. Tema­tem kon­gre­su było: „Pięk­no i bogac­two chrze­ści­jań­skie­go miło­sier­dzia”. Kon­gres ten zor­ga­ni­zo­wa­ło Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia, a popro­wa­dzi­li go: s. M. Cla­re­ta Fečo­vá i ks. Peter Novak.…