86 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego

Jutro będzie­my obcho­dzi­ć 86. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go.

Nie­ch dzień ten będzie dla nas cza­sem szcze­gól­ne­go dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar obra­zu, a tak­że za łaski, jakie ludzie otrzy­mu­ją za jego pośred­nic­twem.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia nowej pre­zen­ta­cji, przed­sta­wia­ją­cej kult obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go w róż­nych zakąt­kach świa­ta.

Zobacz: Kult obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go