Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3‑dniowe reko­lek­cje pt. “Życie praw­dzi­we to miło­sier­dzie”.

Każ­de cere­mo­nie są rów­nież i dla nas oka­zją do odno­wie­nia w sobie gor­li­wo­ści, by coraz głę­biej żyć tajem­ni­cą Boże­go Miło­sier­dzia i nieść ją bli­skim nam ludziom: rodzi­nie, sąsia­dom, przy­ja­cio­łom, kole­gom z pra­cy, a tak­że tym, z któ­ry­mi nasze rela­cje są trud­ne. Jeste­śmy powo­ła­ni, by być apo­sto­ła­mi miło­sier­dzia, czy­li tymi, któ­rzy sami go doświad­czyw­szy, pocią­ga­ją innych ku nie­mu.

Otocz­my naszą modli­twą człon­ków “Fau­sti­num”, któ­rzy odda­li się na służ­bę Boże­mu miło­sier­dziu, by przez świa­dec­two życia, czy­ny, sło­wa i modli­twę sta­wa­li się coraz gor­liw­szy­mi apo­sto­ła­mi Jego miło­sier­nej miło­ści.

Zachę­ca­my do zoba­cze­nia gale­rii zdjęć.