Ceremonie “Faustinum”

15 lute­go, pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach, trzech człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z Pol­ski i Nie­miec zło­ży­ło przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu. Cere­mo­niom prze­wod­ni­czył o. Sta­ni­sław Łucarz SJ. Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do tego wyda­rze­nia były 3-dnio­­we reko­lek­cje pt. “Życie praw­dzi­we to miło­sier­dzie”. Każ­de cere­mo­nie są…