Rekolekcje w lutym

W dniach od 12 do 15 lute­go odbę­dą się reko­lek­cje “Fau­sti­num” pt. “Życie praw­dzi­we to miło­sier­dzie”. Reko­lek­cje popro­wa­dzi o. Sta­ni­sław Łucarz SJ.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z sekre­ta­ria­tem.