Módlmy się na różańcu!

W tym mie­sią­cu, szcze­gól­nie poświę­co­nym Maryi, pra­gnie­my zapro­sić do wspól­nej modli­twy różań­co­wej. W każ­dym tygo­dniu, w sobo­tę, będzie­my zamiesz­czać na naszej stro­nie roz­wa­ża­nia kolej­nych tajem­nic Różań­ca św. w wer­sji mp3.

Niech ta pięk­na modli­twa połą­czy nas i sta­nie się potęż­nym woła­niem o potrzeb­ne łaski dla nas i całej ludz­ko­ści.

Tydzień 1: Tajem­ni­ce rado­sne
Inten­cja: O upra­gnio­ny pokój dla świa­ta, a szcze­gól­nie dla kra­jów, w któ­rych trwa­ją kon­flik­ty zbroj­ne.