Słowo wprowadzające w nowy rok formacyjny 2016/2017

20160919nadzieja

Zachę­ca­my do lek­tu­ry “Sło­wa wpro­wa­dza­jącego w nowy rok for­ma­cyj­ny”, jakie skie­ro­wała do nas Prze­wod­ni­cząca Sto­wa­rzy­sze­nia s. M. Ali­cja Zelmań­ska ZMBM.

 

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.