Nowy rok formacyjny

Po waka­cyj­nej prze­rwie roz­po­czy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny, w któ­rym podej­mie­my temat chrze­ści­jań­skiej nadziei. W cza­sie naszych spo­tkań będzie­my korzy­sta­li z książ­ki o. Tade­usza Kotlew­skie­go SJ Zaufać nadziei” oraz z ency­kli­ki Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI “Spe salvi”. Już wkrót­ce opu­bli­ku­je­my list Prze­wod­ni­czą­cej Sto­wa­rzy­sze­nia – s. M. Ali­cji Zelmań­skiej wpro­wa­dza­ją­cy w ten czas for­ma­cji.

W paź­dzier­ni­ku zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy “Fau­sti­num” na reko­lek­cje p.t. “Miło­sierna Trój­ca”, któ­re popro­wa­dzi dla nas ks. Robert Woź­niak. Bliż­sze infor­ma­cje na temat reko­lek­cji moż­na uzy­skać na stro­nie: Reko­lek­cje lub w Sekre­ta­ria­cie.

Oso­by nale­żą­ce do wspól­no­ty for­ma­cyj­nej przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że pierw­sze spo­tka­nie naszej wspól­no­ty odbę­dzie się 17 wrze­śnia o godz. 13.30. Zobacz: Pro­gram