81 rocznica objawienia koronki do Bożego Miłosierdzia

W pią­tek 13 IX 1935 Wie­czo­rem, kie­dy byłam w swo­jej celi, ujrza­łam anio­ła, wyko­naw­cę gnie­wu Boże­go. Był w sza­cie jasnej, z pro­mien­nym obli­czem, obłok pod jego sto­pa­mi, z obło­ku wycho­dzi­ły pio­ru­ny i bły­ska­wi­ce do rąk jego, a z ręki jego wycho­dzi­ły i dopie­ro doty­ka­ły zie­mi. Kie­dy ujrza­łam ten znak gnie­wu Boże­go,…

Nowy rok formacyjny

Po waka­cyj­nej prze­rwie roz­po­czy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny, w któ­rym podej­mie­my temat chrze­ści­jań­skiej nadziei. W cza­sie naszych spo­tkań będzie­my korzy­sta­li z książ­ki o. Tade­usza Kotlew­skie­go SJ “Zaufać nadziei” oraz z ency­kli­ki Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI “Spe salvi”. Już wkrót­ce opu­bli­ku­je­my list Prze­wod­ni­czą­cej Sto­wa­rzy­sze­nia – s. M. Ali­cji Zelmań­skiej wpro­wa­dza­ją­cy…